Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden. 

Colinda van Dommele Training Coaching Teams

Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 73171883

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door Colinda van Dommele.

Artikel 3. Het tot stand komen van opdrachten

De offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan Colinda van Dommele tot dan toe is verstrekt.De offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de offerte.De offerte is niet bindend tot het moment dat de opdracht wordt verstrekt en deze is geaccepteerd.

Artikel 4. De uitvoering van opdrachten

Artikel 5. Aanpassing, wijziging en annulering van opdrachten

Artikel 6. Vervanging en samenwerking

Colinda van Dommele kan, bij voorkeur in overleg met de opdrachtgever, andere trainers/adviseurs inzetten, indien zij denkt dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

Artikel 7. Betaling

De werkzaamheden van Colinda van Dommele worden in principe op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen zendt Colinda van Dommele eenmaal per maand een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet plaatsvindt (binnen een maand na de vervaldatum) wordt de uitvoering van de opdracht opgeschort.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Colinda van Dommele is aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het gevolg is van verwijtbare gedragingen van haarzelf. De aansprakelijkheid van Colinda van Dommele is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Zij is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade geleden door derden.

Artikel 9. Slotbepaling

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor Colinda van Dommele niet verbindend, tenzij schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door Colinda van Dommele is geaccepteerd.